Uppsatser i handelsrätt på C-nivån

Aasa, H Ny Revisorslag - en estetisk fðrändring (HT02)
Adolfsson, T Förtal av juridisk person (VT03)
Ahmed Mahmod, N Sexuella trakasserier i arbetslivet (VT09)
Ali Ibrahim, R
Balatoni, E
Dominansbedömning
Vad är dominerande ställning och vilka konsekvenser medför bedömningen?
Amnell, J Avreglering på elmarknaden (HT02)
Ankerton, T Revisors skadeståndsansvar (HT99)
Almgren, J & Carlsson, A EEIG (HT96)
Andersson, J Minoritetsskyddet vid företagsförvärv med särskilt fokus på tvångsinlösen och budplikt (VT99)
Andersson, L
Bergqvist, C
Företagsförvärv och behov av information (VT07)
Arpe, J HSB- och Riksbyggens styrelserepresentation (HT96)
Arvidsson, H AIDS & läkemedel – ett juridisktdilemma (VT02)
Bentsson, H Förartillstånd för tredjelandsförare
- en analys av införandet (VT03)
Berggren, B & Nehard, M Ur hajens käftar (HT96)
Berglund, M Riskanalys av force majoureklausuler (HT01)
Bergkvist, J & Åkerling, M Genomsnittskonsumenten och dess förmodade kunskaper (VT97)
Bergman, D
Bergström, D
Konkurrensbegränsande samarbete Bilagor
Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför?
Berneheim, C Avtal, enkelt bolag eller samägande? (VT07)
Birgersson, P & Wincrantz, T Marknadsföring av läkemedel (HT06)
Bjelke, O & Thorsson, D Programvara (HT98)
Bjerndahl, C
Bohm, C
Egna märkesvarors vara eller icke vara (VT03)
Björklund, P Punktskatter, Konsekvenser av ett EG-direktiv (HT03)
Björklund, S Revisorns oberoende (VT06)
Boldrup, H, Nilsson, C & Slotte, M Konkurs i bostadsrättsförening - orsaker och följder (HT00)
Borg, C Insiderhandel - En undersökning om moral och effektivitet (HT06)
Brahn, M Kan man hyra en ishockeyspelare? (VT03)
Broman, C J Nyttjanderätt till affärslokal som kreditobjekt (HT98)
Broström, J

Bosman-domen
- och vad som har hänt sedan dess (HT03)

Brännström, A/
Carlson J
Staten, lagen och kapitalet - sitter i samma båt (HT02)
Brännström, D/
Olsson, P
Att mäta en civilrättslig konkurrensskada (VT06)
Carapanos, A
& Holm, S
Elektronisk handel (VT98)
Carlsson, A Konkurrensskadeavgiften
En avskräckande avgift?
Cederwall, L Hyresbostadsmarknadens rättsregler (HT03)
Daghighi, S/
Westerberg, P
Rättshävdelse i EU och Sverige (HT02)
Dahl, B & Seifzadeh, S Förvärvsavtalet - dess beståndsdelar och bakomliggande faktorer (HT05)
Dahlin, H & Ivarssin, S Mutbrott - ett samhällsproblem (HT97)
Dejenfelt, P & Beck-Friis, B Sociala krav vid offentlig upphandling (HT06)
Dolonius, E Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet (VT08)
Edlund, C
Gharachorloo, C
Den etniska diskrimineringen under rekryteringsprocessen (VT07)
Edman, C
Ericsson, Å
Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt
En rättsdogmatisk studie
Eifrém, A-K Revisorns ansvar vid rådgivning (HT01)
Eklund, G & Mattsson, O En fallstudie av missbruk av dominerande ställning (HT01)
Ekström, U Missbruk - ett rekvisit i konkurrensrätten (HT04)
Elenfalk, P Aktiv medling
- en Handelsrättslig konfliktlösningsmetod (HT02)
Engström, R Utvärdering av omsättningsbaserade hyresavtal och hyresvärdens påverkan av indirekt besittningsskydd (HT02)
Enqvist Hägglund, T De nya kasettersättningsreglerna Bilaga 3
Ny teknik, otillräckliga regler
Ericsson, D Marknadsföring av alkohol (VT03)
Ericsson, S Goliat äter sallad hos David (VT07)
Eriksson, Bo Från enskild firma till aktiebolag (VT97)
Eriksson, C Stoppa nedladdningen!? Om ändringarna i upphovsrättslagens 2 och 12 §§ (VT05)
Eriksson, S Förfalloklausuler i kreditavtal (HT08)
Ferlin, V Generationsskifte i familjeföretag (HT97)
Flodén, I Besiktningsmän och fastighetsköp (HT98)
Forss, A Revisorn på uppdrag från styrelsen i ett aktiebolag (HT05)
Fritzell, S
Mellander, R
Morgondagens handelsbolagsbeskattning? (VT09)
Gerner, I Borgenärsbrottens utformning(HT03)
Grefberg, K Ensamåterförsäljaravtal och exklusiva inköpsavtal (HT98)
Grossi, R Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning (HT03)
Gustafsson, J Anställningsskyddets grunder (HT08)
Gustafsson, L/
Sämå, T
Personlig bundenhet av avtal ingångna innan aktiebolags registrering (VT 02)
Gustafsson, M Finansiell leasing (HT02)
Hagbro, M En studie i kreditupplysningsverksamhet (HT97)
Hagström, D Mobilmarknaden (HT03)
Hammerlid, D Mjukvarupatent (HT03)
Hanna, A Arbete i Danmark - Gränsarbete (VT99)
Hansson, M Handel med skalbolag - En studie av skatteverkets hantering av skalbolagsdeklarationer (VT05)
Hanzon, V
Odenvi, W
"Lex Uggla" (VT06)
Hardenborg, P Indirekt besittningsskydd till lokaler (HT96)
Hebrand, A
Wiklund, A
Lönediskriminering (VT06)
Hedberg, R Saklig grund?
Uppsägning vid sjukdom
Arbetsdomstolens praxis (HT02)
Hedman, J
Gebro, E
EG:s Koncentrationsreglering (VT07)
Hedqvist, U Förmånsbeskattning av delägare i fåmansbolag (HT01)
Heed, T EG-rätten och varors fria rörlighet (HT00)
Heldesjö, M Ansvarsfrågor vid bygglov (HT08)
Hellberg, F & Rydstedt, J Första klassens reklam? (VT98)
Hellberg, J Det (o)rörliga kulturarvet (VT09)
Hemmingsson, C Svenskt inrikesflyg (HT03)
Hermansson, E & Johansson, A-S Degeneration - hur kan företag skydda sig mot problemet? (VT04)
Hjälm, J Skalbolag (VT97)
Holappa, A Farlig kunskap! Förändrad revisorsroll (HT01)
Holmgren, K Oriktig uppgift och utredningsskyldighet - var går gränsen? (VT04)
Hultman, A Formell och reell demokrati inom kooperativa bostadsrättsföreningar (VT 02)
Hussein, A Samband mellan redovisning och beskattning (HT 05)
Hård, S & Jokinen, C Andrahandsuthyrningar (HT08)
Höijer, J Ekobrott och småbolag (HT06)
Immonen, A The legal control of mergers and acquisitions in Japan, with special regard to competition policy (VT99)
Jacobsson, M Basel 2 - Vad innebär kommande kapitaltäckningsregler och vilka effekter kan de få för banker och deras kunder? (VT05)
Jokitalo, T Indirekta företagsrekonstruktioner (HT02)
Johansson, P Kreativ redovisning (HT00)
Johansson, D & Levin, M Miljöansvar vid aktiebolags konkurs (HT00)
Kaitfors, C Följder av varumärkesintrång, skador och skadestånd (VT01)
Karlberg, C Kvinnors representation i bolagsstyrelser (VT06)
Karlberg, M Styrelseledamöters skadeståndsansvar gentemot bolaget - enligt 15:1 ABL (VT04)
Karlsson, C Svensk kod för bolagsstyrning (VT06)
Karlsson, P Återbetalning av moms till utländska företagare (VT04)
Kappen, A Bilimport (VT97)
Keränen, C Mutbrott och bestickning – en jämförelse av korruptionslagstiftningen i Sverige, Finland, Italien och EU:s korruptionskonvention (VT 02)
Kimell, S Strategiska allianser mellan flygbolag (HT03)
Klinga, L
Ståhl, L
Avbrutna upphandlingar
- en konkurrensbegränsning? (VT03)
Kraft, F & Skogman, J Det svenska spelmonopolet - Är svensk lagstiftning förenlig med EG-rätten? (VT05)
Kron, F Genomsyn, ett sätt att bekämpa skatteflykt (HT97)
Laginder, H Den svenska dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster (HT04)
Lammertz, M Ond tro inom varumärkesrätten (HT06)
Lanner, M & Sahlin, K Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler (VT05)
Laoukili, F & Rhawi, E Franchising - Behövs det en lagstiftning? (VT00)
Larsson, A Sarbanes-Oxley Act (HT03)
Larsson, J & Martinsson, S Järnvägstrafikens avreglering (VT00)
Liljergren, A-S Ny reglering av tidsbegränsad anställning (VT07)
Linden, E Antidumpning i WTO och USA (VT03)
Linderoth, L Europabolag (HT06)
Lindkvist, G Livförsäkringsmäklarens rättsliga reglering och efterlevnaden av densamma (HT03)
Lukic, S & Schönhoff, C EU:s antidumpningstullar mot kinesisk export (HT06)
Lundgren, R Patentlicensavtal vid konkurs (VT01)
Lundin, E EG-varumärken vs nationella varumärken (HT03)
Lööf, A Allmänna råd, vän eller fiende
Undersökning av Konkurrensverkets allmänna råd (HT02)
Mann, A Partnerskapet Europa - Medelhavet (HT05))
Melin, M & Westerlund, A Hur öppen är den inre marknaden? - En fallstudieundersökning av dolda hinder på den europeiska inre marknaden (VT04)
Mikaelsson, D Snabba Pengar (HT08)
Milencovici, B & Sifarow, V Konkurs eller företagsrekonstruktion - Vilket är mest ändamålsenligt? (VT08)
Moreno, D Minerallagen (HT98)
Mälarstig, M & Andersson, D Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? (VT05)
Mörman, M & Sundh, K Mutor och bestickning i byggbranschen (HT05)
Nelik, D Letter of Intent och huvudavtal vid företagsförvärv (HT04)
Nilsson, J Kan politiska intressen tillgodoses genom expropriation? (VT02)
Nilsson, M Minoritetsskyddet i ABL (HT08)
Nordström, M & Thörner, C Tilldelning av utsläppsrätter - En undersökning om företags rättsäkerhet (VT05)
Nygren, G Korruption - Statens dilemma (VT03)
Olsson, M Likalöneprincipen (HT04)
Olsson, R Flermärkesförsäljning (VT03)
Orre, A
Sigvardsson, K
Hur legitimt är WTO:s tvistlösningssystem? (VT03)
Palm, H Skatterättsliga effekter på travsportens ägandeformer (VT03)
Palm, P Bruksvärdessystem och omsättningströghet (VT00)
Parada, P GSP - Gagn eller hämsko? En studie av EU:s handelsregler främst visavi de så kallade utvecklingsländerna (HT04)
Paulmann, S Rätten till dig själv (HT98)
Persson, M Omfattning av inhemska konkurser och erkännande av utländska konkursbeslut (HT98)
Persson-Cirera, D Internetradion
- Ett hål i upphovsrätten (HT02)
Pettersson, A Noteringsavtalet "Stockholmsbörsens sanktionssystem" (VT05)
Petersson, E I smugglarnas grepp
- Vad finns att göra? (VT99)
Pettersson, E Val av tvistlösningsmetod (HT06)
Pongratz, K Företagshypotek, eller är det Företagsinteckning (VT99)
Rajnai, E Etnisk diskriminering i arbetslivet (VT01)
Rempke, J Flyga i förvärvssyfte (VT01)
Reyes, C Digitala dokument (VT97)
Rothstein, H-G Använder svensk exportindustri standardavtal? (HT00)
Rörstrand, R & Wasserman, J Offentlig upphandling - Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? (VT05)
Schwerin, F Fallstudie av en allians (HT01)
Siegl, S Insiderlagstiftning och värdepappersrörelse (HT01)
Sjöberg, B Konsumentköplagen 49 §
- ännu en tradition förlorar sin betydelse? (VT03)
Sjöberg, S/
Sundström A
Sambandet mellan redovisning och beskattning (HT02)
Sjöstrand, J Budplikt - företagsekonomiskt vettigt och försvarligt? (VT08)
Stridell, H Sarbanes-Oxley i affärssystemet
Strömberg, E Regleringen av minimilöner (HT08)
Svensson, B Gåva mot vederlag till underpris (VT97)
Svensson, M Om god advokatsed (HT98)
Swensson, S & Kool, A Tvångslikvidation (VT97)
Sölveborn, S Anställningen ur ett äldreperspektiv (VT06)
Tamm, P Konsekvenserna av lagändringarna ang lättnadsbeskattningen av småföretagare vid generationsskiften (HT03)
Tham, J Miljöredovisning (VT98)
Thuresson, N/
Wannerwall, A
Revisionspliktens vara eller icke vara för de minsta aktiebolagen (HT04)
Tibell, T Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden (HT04)
Tisner, H
Troselius, K
Gott renommé? (VT06)
Wallin, M Finansinspektionens återkallande av NGM:s börstillstånd (HT08)
Wannerheim, R Upphovsrätt för programformat (VT09)
Venningsson, G Ansvar i aktiebolag (VT01)
Westerlund, K Kartellbildning – lagstiftning, problem och bedömningar (VT 02)
Wiklander, M GATS
- en granskning av det internationella avtalet om tjänstehandel (VT03)
Wilsson, J Trustoraffären (HT02)
Winter, F Bolagisering av idrottsklubbar (VT09)
Åberg, M Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan (HT08)
Åström, M Revisorns oberoende - från start till mål (VT06)
Ängerfors, J The Pirate Bay (VT07)
Ögren, C Hävning av anställningsavtal (HT06)